Embassy of Slovak Republic- Ottawa


Informacia o postupe podavania ziadosti
o priznanie postavenia zahranicneho Slovaka

Narodna rada Slovenskej republiky schvalila 14. februara 1997 zakon c. 70/1997 Z.z. o zahranicnych Slovakoch, ktory nadobudol ucinnost 5. jula. 1997.

Podla uvedeneho zakona ma kazdy zahranicny Slovak vo veku nad 15 rokov, ktory nie je statnym obcanom Slovenskej republiky , avsak moze preukazat svoju slovensku narodnost alebo slovensky etnicky povod, pravo podat, odo dna ucinnosti zakona, ziadost o priznanie postavenia zahranicneho Slovaka. Zahranicny Slovaci, trvalo zijuci v Kanade, mozu ziadost podat na Velvyslanectve Slovenskej republiky v Ottawe, alebo pri navsteve Slovenskej republiky, o s o b n e na Odbore pre zalezitosti krajanov Ministerstva zahranicnych veci SR, Grosslingova ul. c.35, 811 09 Bratislava.

Ziadost sa podava na predpisnamom uradnom tlacive.

K vyplnenemu uradnemu tlacivu ziadatel pripoji:

 1. rodny list
 2. doklad, potvrdzujuci ziadatelovu slovensku narodnost alebo skutocnost, ze niekto z jeho priamych svedkov az do tretieho pokolenia bol slovenskej narodnosti a tento udaj je na pripojenom doklade uvedeny (moze to byt napr. rodny list, krstny list,sobasny list, umrtny list predka alebo iny vypis z matriky, osvedcenie o cs. statnom obcianstve , doklad o trvalom pobyte na uzemi dnesnej SR alebo iny hodnoverny doklad, ak je v nom uvedeny doklad o slovenskej narodnosti).
 3. doklad potvrdzujuci slovenske kulturno-jazykove povedomie ziadatela
  (napriklad doklad o nadobudnuti vzdelania v SR alebo na slovenskej mensinovej skole alebo lektorate v zahranici, doklad o clenstve v niektorom zo slovenskych krajanskych spolkov, organizacii alebo slovenskych cirkevnych zborov a pod).
  Takyto doklad ziadatel nemusi pripojit k ziadosti, ak tuto predklada osobne na velvyslanecve alebo MZV SR a priamo preukaze zakonom pozadovane skutocnosti
  (aktivnu alebo aspon pasivnu znalost slovenskeho jazyka, zakladnu orientaciu v slovenskych kulturnych realiach alebo aktivne prejavy hlasenia sa k slovenskemu etnickemu spolocenstvu, napr. dokumentami o vysledkoch svojej doterajsej cinnosti).

  V pripade, ze ziadatel preukazatelne nemoze zabezpecit uvedene doklady, moze predlozit pisomne svedectvo krajanskej organizacie, potvrdzujuce jeho slovensku narodnost a slovenske kulturno-jazykove povedomie. Ak v mieste pobytu taka organizacia nie je, predlozi uradne overene pisomne svedectvo dvoch zahranicnych Slovakov, ktorym uz bol vydany preukaz zahranicneho Slovaka alebo dvoch statnych obcanov Slovenskej republiky, ktori ziju v mieste jeho pobytu. Ich totoznost musi byt riadne dolozena. Pisomne svedectvo o pozadovanych skutocnostiach sa predklada podla vzoru, ktory sa nachadza na velvyslanecve a na honorarnych konzularnych uradoch SR v Montreale, Toronte, Winnipegu, Calgary a Vancouveri.
  Ziadatel moze podla vlastneho uvazenia dolozit ine doklady, ktorymi preukaze prislusnost k slovenskej narodnosti, resp. ktore budu na prospech jeho ziadosti.

 4. vypis z registra trestov Slovenskej republiky a doklad o tom ze sa v krajine, v ktorej ma trvaly pobyt nedopustil konania, ktore je podla zakonov v SR umyselnym trestnym cinom, ktorym je vypis z registra trestov alebo iny obdobny doklad,
 5. doklad o tom ze netrpi nakazlivou chorobou, vydany osetrujucim lekarom alebo zdravotnickym zariadenim na uzemi SR alebo v state trvaleho pobytu,
 6. dve osobne fotografie o rozmeroch 3.5x4.5 cm( nie vyrobene vo fotoautomatoch),

Ak ziadatel ziada o priznanie postavenia aj pre svoje dieta mladsie ako 15 rokov, pripoji k ziadosti aj jeho rodny list.
Ak je potrebne, pripoji ziadatel k ziadosti aj nasledovne doklady:

 • doklad potvrdzujuci priamy pribuzensky vztah ziadatela k svojmu predkovi v pripade, ak od neho odvodzuje svoj slovensky povod,
 • doklad o svojej totoznosti alebo cestovny doklad (overene fotokopie), ak ziadatel zasiela svoju ziadost postou a nepredklada ju osobne, na zaklade ktoreho velvyslanectvo overi jeho totoznost,
 • doklad potvrdzujuci skutocnost, ze ziadatel je poberatelom
  s t a r o b n e h o alebo i n v a l i d n e h o dochodku, na zaklade ktoreho si ziadatel moze uplatnit 50% zlavu na doprave.

  Doklady predklada ziadatel v originaloch alebo notarsky overenych fotokopiach. Ak su predkladane doklady vyhotovene v cudzom jazyku, musia byt prelozene do slovenskeho jazyka, velvyslanectvo uradne overi ich spravnost ( za prislusny poplatok). Kanadske matricne doklady musia byt overene prislusnymi kanadskymi uradmi. Velvyslanectvo nasledne vykona ich vyssie overenie (superlegalizaciu).
  Overovanie kandskych matricnych dokladov vykonavaju:

  • Department of External Affairs, 125 Sussex Drive, Ottawa, Ont., K1A G2, tel:613-9950119, pre vsetky provincie
  • Chambre des notaries du Quebec, 630 blvd. Rene Levesque Ouest, bureau 1700, Montreal, PQ, H3B 1T6, tel:514-879 1793
  • Official Documents Services, 17th Floor, 25 Grosvenor Street, George Drew Building, Toronto, Ont. M7A 1R2, tel : 416-325 8416
  • Saskatchewan Provincial Secretary, 1874 Scarth Street, Regina, Sk, S4P 3V7, tel: 306-787 2951
  • Office of the Deputy Attorney General, 9833 - 109 Street, Edmonton, Alb, T5K 2E8, tel: 403-427 5032

Podanie ziadosti nepodlieha spravnemu poplatku. Spravnemu poplatku vsak podlieha overenie prekladu predlozenych dokumentov a superlegalizacia kanadskych matricnych dokladov, ktoreho vyska je:


10 CAD za overenie prekladu kazdeho cudzojazycneho textu,
16 CAD za vyssie overenie kazdeho kanadskeho matricneho dokladu,
6 CAD za vybavenie vypisu z registra textov SR a 5 CAD postovne (spolu 11 CAD)
5 CAD za postovne

Velvyslanectvo prijma ako pladbu za spravne poplatky len certifikovane seky, money order alebo hotovost. Osobne seky sa neakceptuju!

Ak boli pri podani ziadosti splnene zakonom stanovene podmienky, MZV SR vyda ziadatelovi preukaz zahranicneho Slovaka, a to do 60 dni odo dna prijatia ziadosti odborom pre zalezitosti krajanov. Preukaz sa ziadatelovi zasiela postou prostrednictvom velvyslanectva, pripadne si ho pri pobyte v SR moze ziadatel prevziat osobne na MZV SR.

Preukaz je platny len na uzemi SR spolu splatnym preukazom totoznosti alebo spolu s platnym cestovnym dokladom. Na zaklade preukazu je ziadatel opravneny uplatnit si narok na zakonom vymedzene zvyhodnenia na vecne prislusnom urade, ministerstve alebo institucii na uzemi SR podla povahy narokovaneho zvyhodnenia.

Preukaz sa vydava na dobu urcitu, vyznacuju sa v nom vsetky zmeny udajov uvedenych v preukaze, preto je drzitel povinny tieto zmeny oznamit MZV SR, za ucelom vydania noveho preukazu.

Preukaz sa nevyda osobe, ktora je statnym obcanom SR. V pripade pochybnosti, ci ziadatel je statnym obcanom SR, odporuca sa zistit tuto skutocnost vyziadanim osvedcenia o statnom obciansve na prislusnom krajskom urade v SR prostrednictvom velvyslanectva.


Embassy of the Slovak Republic

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario K1M 2A1

Tel: (613) 749 4442 Fax: (613) 749 4989

 
All contents copyright 1997. All rights reserved. 
All comments should be forwarded to Ondro Mihal at omihal@slovak.com. 

Last Update: August 31, 1998