Saint Paul's Slovak Envagelical Church

Slovenská evanjelická cirkev sv. Pavla v Toronte.

Torontskí evanjelici - Slováci sa zacali zdruzovat a pracovat na vybudovaní svojej cirkvi uz v tridsiatych rokoch tohto storocia. Hladali však aj spolocenstvo iných evanjelikov - luteránov. Opreli sa najmä na americkú Slovenskú evanjelickú luteránsku synodu, ktorá má dnes názov The Lutheran Church - Missouri Synod a sídli v St. Louise v Spojených štátoch.

V zaciatkoch sa formoval zbor torontských evanjelikov hlavne za pomoci duchovných, ktorí prichádzali vypomáhat kázaním Slova bozieho a prisluhovaním sviatostí. Az neskôr sa natrvalo usadil v Toronte farár Ján Horárik. Medzi pionierov zboru patria: Jaroslav Pelikán str., Ján Horárik a Jozef Fábry str. Títo sa stretávali so svojimi cirkevníkmi na Bohosluzbách v kaplnke, ktorú si prenajali na ulici Simcoe.

Od 4. mája 1940 zacal svoju pravidelnú prácu medzi slovenskými pristahovalcami zbor s vtedajším názvom Cirkev sv. Jána, ktorý úradne prijal v roku 1942. Meno cirkvi sa zmenilo neskôr na terajšie - St. Paul’s Lutheran Church.

Spolocenstvo cirkvi vstúpilo do povedomia svojich bratov a sestier pochádzajúcich zo Slovenska, bývalého Ceskoslovenska láskou k Pánu Bohu vo svojich evanjelických tradíciách a záujmom o veci kultúrne a spolocenské. Jeho farári pôsobili nielen vo svojom domácom matkocirkevnom zbore, ale aj na iných miestach, napríklad v Smithville. Dnes vykonávajú svoje knazské povinnosti v širšom okolí Toronta a tam, kde je to potrebné.

V sluzbe na Vinici Pánovej sa vystriedali títo farári a zboroví predsedovia:

farári: Ján Horárik, Ján Obeda, Pavel Jamnický, Jozef Fábry ml., Dušan Tóth, Ladislav, P. Kozák

zboroví predsedovia: Michal Bartolomej, Ján Ondrejka, Ján Pavlus, Pavel Hric str., Ján Góca, Pavel Hruška, Jozef Bela, Ján Filuš, Ján Šikura, Ján Benko, Jozef Zelina, Ján Petkovský, Rudolf Šušaník

Na pôde zboru, ale aj mimo neho uz od roku 1953 pôsobí zenský krúzok Mária a Marta, ktorý sa venuje starostlivosti o kostol. Preslávené sú najmä bankety a pomoc pri tradicných predvianocných bazároch. Predsednícky - sestry Bozena Horáriková, Mária Mihálová a ruzena Lovásová konajú bohumilnú prácu v spolocenstve svojich krúzkových sestier.

Lajický kazatel Bohuš Dérer je zároven aj zborovým organistom a sestra Zuzana Skálová je umeleckou vedúcou spevokolu.

Cirkevné spolocenstvo má 60 aktívnych clenov. Pocas roka sa v chráme vystrieda 140 bratov a sestier. Kostol sa nachádza na 1424 Davenport Road, západne od Dufferin Street.

Chválte Hospodina všetky národy. A velebte Ho všetci ludia. Lebo nesmierna je Jeho milost voci nám a vernot Hospodinova je naveky. Haleluja.

Zalm 117


PASTOR:

Rev. Ladislav Kozak., Pastor

DUCHOVNÝ FARAR:

Ladislav Kozak, farár

SUNDAY CHURCH SERVICE:

Slovak 10.45 AM

NEDELNÉ SLUZBY::

Nedela: slovenská 10.45 h

BAPTISM, WEDDING: By appointment only KRSTY A SOBÁŠE: Podla dohovoru

Saint Paul's Slovak Envagelical Church

1424 Davenport Rd.
Toronto, Ontario M6H 2H8
Tel: (416) 658-9793

All contents copyright © 1997. All rights reserved.

All comments should be forwarded to Ondro Mihal at omihal@slovak.com. 
Last Update:March 28, 1997