Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

PREDSEDOVIA KLUBU 1987-1997

PRESIDENTS OF THE CLUB 1987-1997

1987 - 1988 MICHAL BENKA
1989 -1990 MICHAL BENKA
1991 - 1992 SAMUEL DANKO
1993 - 1994 SAMUEL DANKO
1995 - 1996 ANNA KOPČOKOVÁ
1997 . . .

SPRÁVA KLUBU 1997 CLUB EXECUTIVES
Predseda - SAMUEL DANKO - President
Podpredseda - MIROSLAV DUDÁŠ - Vice President
Podpredseda - SAMUEL ČERVENI - Vice President
Tajomník - JÁN LAČOK - Secretary
Pokladník - KATARINA PINTIER-KOPČOK - Tresurer
Dozorca - ANNA KOPČOK st - Controlor
Dozorca - CATALINA MELEG - Controlor
Dozorca - MÁRIA DANKO - Controlor
Zapisovateľ - ANNA KOPČOK ml - Referent

Výbor pre rekreáciu a prácu s mladými
Recreation Comitee and Youth Group

BOŽENA SAVIĆ
MIRKO ILIĆ
MIROSLAV KOPČOK


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.