Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

POĎAKOVANIE

Všetkým Vám, ktorý Ste svojou činnosťou, a podľa svojich možností, na akýkoľvek spôsob, buď prácou, finančne alebo morálne, podporili doterajšie pôsobenie Klubu. Bez Vašej pomoci by sme sa nedožili tohto jubilea.

Všetkým členom, ako aj priateľom Klubu gratulujeme 10-te výročie od založenia.

SPRÁVA KLUBU

THANK YOU

To all of you who have actively, and according to your abilities, helped in any way, either by lending a hand, moral support or financial help in all the activities of the club. Without your help we would not be celebrating today.

We would like to congratulate all members and friends of the club on this 10th Anniversary.

CLUB COUNCIL


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.