ENGLISH
VERSION

Introduction

Background

Overview

History

Gala_Program

Historical Book

Tickets

Zaèiatky slovenského folklóru v Kanade

Slovenský folklór vznikol príchodom prvých slovenských imigrantov koncom roku 1880. Spoèiatku, folklór predstavoval spôsob, ako udržať duch Slovenska v jednotlivých rodinách.

Picture

Najbežnejšou formou rannej prezentácie folklóru boli významné oslavy, narodeniny a svadby, ktoré sa konali v rodinných domoch.

Folklórne tradície sú ve¾mi dôležité pre Slovákov, pretože zhromaždené spomienky ¾udí sú vyjadrené cez pieseò, tanec a iné kreácie. Okrem toho folklór je pretkaný etnickosťou a jedineèné folklórne tradície sa rôznia cez skupiny ¾udí, mestá alebo kraje od iných. Ako Slováci prichádzali zo všetkých kútov Slovenska do Kanady, folklór sa stal hnacím kolesom pre vyjadrenie ich individuality a urèenia samých seba ako èasť zhromaždenej skupiny z jednotlivých krajov Slovenska.

Ako sa poèet Slovákov zvyšoval folklór sa stával hybnou silou pre masovú zábavu. Ako sa noví imigranti vèleòovali do kanadského prostredia, vzali so sebou nieèo, èo bolo vnútornou èasťou ich duší, nádejí a viery. Týmto sa odvážili prezentovať slovenský folklór pre Kanaïanov. V tomto duchu, pred 75 rokmi bola založená vo Fort William (Thunder Bay), Ontario prvá slovenská folklórna skupina „Kriváò“ , aby prezentovala slovenské dedièstvo a udržiavala duch Slovenska nažive v novej komunite.

Prvá verejná ukážka slovenského folklóru sa konala v Thunder Bay na oslave 60-eho výroèia kanadského domínia. Na týchto oslavách slovenská folklórna skupina „Kriváò“ predviedla slovenské piesne a tance, ako súèasť oficiálneho programu. Ich priekopnícke úsilie pretrvalo 24 rokov a ovplyvnilo iné slovenské komunity sformovať ich vlastné taneèné skupiny. V roku 1942 Welland, Ontario založil ich vlastné taneèné teleso „Prví slovenskí taneèníci“. Pôvodná skupina existovala len 2 roky, ale poèas rokov bola nieko¾kokrát preformovaná pod názvom „Bratislava“. Dokonca dnes táto skupina, ktorá je tvorená treťou a štvrtou slovenskou generáciou aktívne existuje. S príchodom vlny nových imigrantov v 50-tych rokoch, poèet slovenských taneèných skupín priamo úmerne vzrástol so vznikom každej väèšej slovenskej komunity.

Od týchto prvých skromných poèiatkov slovenský folklór prezentovaný mladými kanadskými Slovákmi bol predstavený po celej Kanade, Spojených štátoch, mnohých európskych krajinách a Slovensku. Ak si vyberiete akúko¾vek èasovú periódu z tohto obdobia, nájdete v nej štýri až osem slovenských folklórnych skupín v Kanade, ktoré sú aktívne.

 

All text and photographs copyright ©  1998 - All rights reserved.
All contents for www.slovak.com © 1998, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to Ondro Mihal at
omihal@slovak.com.
Last update on March 14, 1998.