ENGLISH
VERSION

Introduction

Background

Overview

Gala_Evening

History

Historical Book

Tickets

Preèo slovenský folklór pretrval v Kanade

Slovenský folklór bude 9. Mája 1998 oslavovať svoje 75. Výroèie spojené s ve¾kým veèerným gala programom. Mnoho kanadských Slovákov cíti, že slovenskému folklóru je venovaná príliš ve¾ká  pozornosť a dávané významné ocenenie v porovnaní s inými formami umenia, ako sú divadlo, poézia, klasická a zborová hudba, ktoré majú dokonca dlhšiu históriu v Kanade.

Picture

Niet pochýb, že iné formy slovenskej kultúry mali v minulosti obrovský úspech medzi slovensky hovoriacimi Kanaïanmi, ale len slovenský folklórny tanec bol schopný prekroèiť  jazykovú bariéru, ktorá zastavila vývoj iných foriem slovenskej kultúry v Kanade.

Napriek tomu, že prvá slovenská folklórna skupina vznikla v 20-tych rokoch v Thunder Bay, svoju vlstnú èinnosť dátovala až od 50-tych rokov neohliadajúc sa späť. Boli roky, keï existovalo zopár chatrných slovenských folklórnych súborov, ale cez to všetko Kanaïania boli vnímaví k slovenskému folklóru. Dnes my, slovenskí Kanaïania môžeme byť hrdí na naše existujúce folklórne skupiny v Montreale, Toronte, wellande, Windsore alebo winnipegu. Naše skupiny rozširujú dobrú náladu a vytvárajú pozitívny obraz Slovákov, ktorý ich výrazne odlišuje od ïalších 100+ národností žijúcich v Kanade.

Kanada, ako krajina je ve¾mi hrdá na svoj multikultúrny obraz doma i v zahranièí. Tento multikultúrny obraz predstavuje priťahujúci terè pre nových imigrantov, turizmus a zároveò robí Kanadu jednou z prvých krajín na svete, kde ¾udia h¾adajú lepší život. Slovenské folklórne súbory sa poèas rokov zúèastòovali a sponzorovali stovky festivalov. Týmto udržiavali Slovensko nažive dokonca aj vtedy, keï politicky nebolo krajinou.

Dnešná Kanada je krajinou, kde takmer 40 % všetkých Kanaïanov má iný než francúzsky alebo anglický pôvod. Táto obrovská akumulácia iných národností prijala a dovolila slovenským Kanaïanom uchovať ich kultúru mnohými spôsobmi. Folklór, ktorý je jedným z nich mal najväèší úspech, ktorý pretrval a vyústil do súèasných 6 aktívnych slovensko-kanadských folklórnych skupín.

Historicky folklór nebol dominantnou formou kultúry kanadských Slovákov. Gro výberu pre slovenských Kanaïanov v prvej polovici tohto storoèia predstavovali divadlo, poézia, zborová hudba a  iné formy kultúry. Ako sa Slováci vèleòovali viac a viac do multikultúrnej Kanady, jedine folklórne taneèné súbory boli schopné prekonať kultúrne a jazykové bariéry. Dokázali prezentovať sami seba na takej istej dobrej úrovni ako iné formy kultúry v Kanade. Slovenské divadlo a poézia sa podobne môžu rovnať s inými formami kultúry toho istého pôvodu, ale slovenský folklór nepotreboval preklad, aby bol zrozumite¾ný pre všetkých Kanaïanov. Prezentoval sám seba v pôvodnej originálnej forme.

Žiadna kultúra nemôže zostať ostrovom v mori iných kanadských kultúr. Èím viac Slovákov sa integrovalo do kanadského spôsobu života, slovenský folklór zostal a prekvital, tak ako iné kultúry zaostávali a stagnovali. Prekladané práce, ako slovenské divadelné hry alebo poézia, ktoré boli dominantnou formou kultúrnej prezentácie v prvej polovici tohto storoèia, stratili svoje kúzlo. Preložené do anglického jazyka museli konkurovať  s najlepšími dielami anglickej alebo francúzskej literatúry, zatia¾èo slovenský folklór, ktorý sa prezentoval najviac tancom, si našiel svoje trvalé miesto medzi radmi celej kanadskej spoloènosti.

All text and photographs copyright ©  1998 - All rights reserved.
All contents for www.slovak.com © 1998, Ondro Mihal.
All comments regarding this page should be forwarded to Ondro Mihal at
omihal@slovak.com.
Last update on March 14, 1998.