Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Spolok Slovensko-kanadských Slovákov je spoločenská inštitúcia, ktorá má na starosti všeobecnú kultúrnu činnosť Dolnozemských Slovákov tu v Kanade. Pre úspešné spĺňanie toho poslania ako aj o celkovú činnosť klubu, stará sa Predsedníctvo klubu na čele s predsedom. Od samého založenia Klub sústreďuje zo 70 rodín členstva. Na ich doterajšiu činnosť môžeme byť hrdí. Je to tradícia, ktorá nás usmerňuje a zaväzuje pokračovať v práci s nezmenšenou intenzitou.

The Slovak Canadian Club is a social organization that plans activities for Slovaks from the Vojvodina area living in Canada. The responsibility to fulfill the purpose of the club falls on all the officers of the club with the President leading. Since the formation of the club we have continued to list about 70 member families. We can be proud of their activities to date. It is a tradition that shows us the way and allows us to continue to keep the same level of activities.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.