Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Nesmieme si dovoliť aby náš Klub zanikol, je predsa závažnou zložkou našej národnostnej identity. Nanajvýš je dôležité aby sa do práce všeobecne, ale aj spravovania Klubom, zapojilo čím viacej mladých ľudí. To je naša budúcnosť. Avšak okrem pomladzovania členstva, pre nehatenú obsahovú činnosť Klubu treba zabezpečiť aj finančné prostriedky. Už dlhšie roky pôsobenie Klubu spočíva takmer výlučne na entuziazme jednotlivcov, ktorí vynakladajú obrovské úsilie v udržiavaní klubskej aktivity. K účinnej organizácii sa musíme dopracovať spoločne. Presvedčená som však že sú zlepšenia možné. Museli by sme urobiť analízu doterajšej činnosti a na podklade toho, navrhnúť zodpovedajúce zmeny. Lebo organizovanosť nie je len formou, je jedným z dôležitých predpokladov pre úspešný obsah každej práce teraz ako aj do budúcna, každého takého spolku. Časy sa menia a my sa im musíme prispôsobovať, ak chceme udržať zodpovedajúcu úroveň činnosti našho kultúrneho spolku, tuná v Kanade. Sme len malá hŕstka slovákov, ale predsa nosíme v srdci vôňu našich dolnozemských polí, vôňu našej kolísky.

Anna Kopčoková - Kukučková

We cannot allow our club to disappear it is a relevant component of our cultural identity. Most importantly, it is important to include young members in our activities & to include them also in the management of the club. They are our future. However in addition to getting vigorous young members, we also need financial support for our activities. For a few years all club activities were done by very few members who worked very hard to keep the club alive. To have a successful organization we must work together. I believe that improvements are possible. We must analyze our previous activities and propose on how to improve the club. Because organization is not just a phrase, it is important that we work together now and in the future for our club. Times are changing and we must adjust if we want to keep a certain level of activities in our cultural club here in Canada. We are a very small minority, but we keep in our hearts the smell of the "fields of home" the roots of our identity.

Anna Kopcok-Kukucka


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.