Slovak - Canadian Club "Vojvodina"
Slovensko - Kanadský club Vojvodina

Windsor, Ontario, Canada

Písal sa rok 1987.

Počiatkom januára u Krivákov sa zišlo asi 20 rodín dolnozemských Slovákov. Chceli mať svoju organizáciu, svoje zábavy a miesto, kde sa budú schádzať. Chceli sa zoprieť asimilácii, ukázať svojim deťom, že nezabudli odkiaľ pochádzajú, a aspoň trochu dokázať čo naší predkovia dokázali a dokazujú na Dolnej zemi už više 250 rokov. Rozhodli sa založiť svoj Klub. Pôvodne pomenovaný ako

Klub Dolnozemských Slovákov "ROVINA"

klub bol konečne zaregistrovaný ako

Slovensko - Kanadský Klub

"VOJVODINA" vo Windsore

Bolo to 30. Mája 1987. Prvím predsedom sa stal Michal Benka z Detroitu.

It was the year 1987.

At the beginning of January, about 20 Slovak families from Vojvodina, met at Mr. Krivak’s house. They wanted their own organization, their own parties and place where they could get together. They wanted to keep their Slovak identity instead of losing it in assimilation. To show their children that they did not forget their heritage, and that they are as proud of it as much as their grandparents did for the 250 years in Vojvodina and they continue to do so today. It was decided to establish a new club, named the:

Lowland Slovak Club "Rovina"

The Club was finally registered as the

Slovak Canadian Club

"Vojvodina" of Windsor

It was registered May 30, 1987. The first president was Mr. Michal Benka from Detroit.


Stretajme sa aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Slovak Canadian club Vojvodina
Copyright © 1997members of Slovak Canadian club Vojvodina

All contents © 1997.
All comments should be forwarded to
Ondro Mihal at omihal@slovak.com.
Last update on
June 21, 1997.